Study and evaluation of the dynamic stability of bottom hole assembly for slim hole drilling section in the fractured basement of Bach Ho field

  • Nguyen Van Khuong
  • Tran Xuan Dao
  • Nguyen Thanh Truong
Keywords: Drill bits, bottom hole assembly, drilling parameters, rock failure mechanisms, dynamic stability

Abstract

Oil discovery in Bach Ho fractured basement reservoirs has ushered in a new era for oil exploration and production in Vietnam. Due to the complicated geological structure of the Bach Ho field with the presence of a high pressure anomaly zone in the Upper Oligocene section, to drill into the basement a 7” isolation casing set above the top basement will be needed, then 6½” drill bits will be used. In addition, after a long period of production, a series of wells become high water cut and/or low-productive. In general, drilling of new wells is not usually technically applicable and economically efficient. To solve this problem, one of the solutions is to utilise existing wells which is no longer active or efficient and sidetrack into undrilled areas or areas isolated by water coning during production. Due to the casing size of the existing wells, drill bits as small as 4½” should be used to drill into the proposed basement. Study and evaluation of the dynamic stability of bottom hole assembly with outside diameter less than 7” while drilling in fractured basement will help to improve the efficiency of the drilling operation in the fractured basement.

References

Vietsovpetro. Sơ đồ công nghệ khai thác hiệu chỉnh mỏ Bạch Hổ. 2013.

Vietsovpetro. Báo cáo sản xuất hàng ngày về công tác khoan. 2010 - 2014.

Hughes Christensen Company. IADC dull grading system for roller bits. 1996.

Рабочий проект N 179 на строительство нагнетательной скважины 10009 БК-10 на месторождении “Белый Тигр”.

Đặng Của, Trần Xuân Đào, S.A. Shirin-Zade. Các quá trình tự tổ chức và hỗn loạn động lực học khi khoan các giếng khoan xiên định hướng. Tạp chí Dầu khí. 1997; 2: trang 19 - 25.

Đặng Của, Trần Xuân Đào, I.L.Barski, A.M.Gusman. Cách tiếp cận mới để ổn định bộ cần khoan. Tạp chí Dầu khí. 1998; 4: trang 30 - 33.

Trần Xuân Đào. Xây dựng và đưa vào ứng dụng bộ khoan cụ đáy khi khoan các giếng xiên định hướng trong vùng mỏ Bạch Hổ. Hội nghị khoa học lần 2 về khoan và khai thác dầu khí. 9/1992.

Trần Xuân Đào, Đặng Của, S.A.Shirin-Zade. Xây dựng mô hình toán học quá trình khoan trên cơ sở nguyên lý của học thuyết tự tổ chức. Tạp chí Dầu khí. 1996; 3: trang 53 - 59.

Trần Xuân Đào và nnk. Xây dựng cơ sở khoa học các chế độ khoan giếng trong đá móng của mỏ Bạch Hổ. 1997.

Trần Xuân Đào. Bảo đảm tính bền động học của bộ cần khoan trong quy trình khoan đá móng nứt nẻ của mỏ Bạch Hổ và Rồng. Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về ứng dụng toán học. 1999.

Trần Xuân Đào. Các nguyên lý Synergetic để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của tổ hợp công nghệ khoan các giếng dầu và khí tại thềm lục địa Việt Nam. Hội nghị công nghệ các nước ASEAN lần thứ 18 - CAFEO. 11/2000.

V.I.Arnold. Hard and soft mathematical model (“Жecткиe” и “мягкиe” мaтeмaтичecкиe мoдeли). 2008.

V.I.Arnold. Catastrophe theory. Springer. 1990.

Tran Xuan Dao. Engineering of optimum parameters for drilling in basement rocks at White Tiger oilfield. Moscow, Review Oil Industry. 3/1999.

S.P.Kanisa, S.P.Rurdiumov, G.Malinheskii. Synergetic and future forecast Moscow. Scientifi c Publishing House. 1997.

А.Х.Мирзаджанзаде, С.А.Ширинзаде. Повышение эффективности и качества бурения глубоких скважин. Недра, Москва. 1986.

Абрамсон М.Г., Байдюк Б.В., Винярский Р.В. и Др. Комплексная методика классификации горных пород геологического разреза, разделения его на характерные пачки пород и выбора рациональных типов и конструкций шарошечных долот для эффективного разбуривания нефтияных и газовых месторождений. ВНИИБТ, Москва. 1980.

Абрамсон М.Г., Байдюк Б.В., Зарецкий В.С., и Др. Справочник по механическим и абразивным войствам горных пород нефтяных и газовых месторождений. Недра, Москва. 1984.

Албакимов М.П., Сухоруков Г.А. Информационный подход к оценке сложности объектов и задач управления. Киев. 1971.

Published
2014-11-28
How to Cite
Khuong, N. V., Dao, T. X., & Truong, N. T. (2014). Study and evaluation of the dynamic stability of bottom hole assembly for slim hole drilling section in the fractured basement of Bach Ho field. Petrovietnam Journal, 11, 18-22. Retrieved from http://pvj.com.vn/index.php/TCDK/article/view/607
Section
Articles