Development of gas market for Ca Voi Xanh project: opportunity and challenge

  • Le Viet Trung Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Thu Ha Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Hong Diep Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Thi Thu Phuong Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Gas market development, gas project, Ca Voi Xanh, energy

Abstract

Ca Voi Xanh gas field (Block 118) is considered one of the important factors to initially establish a gas market in the central region of Vietnam which has been supported by enormous reserves, a market with the ability to absorb aggregate gas sources, and clear market development orientation (gas market liberalisation and supply diversification). This region, however, has not had market foundation for gas so developing a gas market for Ca Voi Xanh project may encounter many challenges in infrastructure, gas pricing, technical difculties with high inert composition and the ability to compete with other energy sources.

References

Leidos, Inc. Global natural gas market overview. 2014.

ExxonMobil. Ca Voi Xanh project ODP. 2016.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2035. 2016.

Chính phủ. Ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Nghị định số 33/2013/NĐ-CP. 22/4/2013.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí (EMC). Nghiên cứu các phương án tiêu thụ và đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nguồn khí mỏ Cá Voi Xanh. Viện Dầu khí Việt Nam. 2016.

U.S. Energy Information Administration (EIA). International energy outlook 2016. 2016.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro). Nghiên cứu khả năng sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh. Viện Dầu khí Việt Nam. 2016.

Viện Năng lượng. Nghiên cứu sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh cho phát điện và các hộ tiêu thụ khác. 2016.

Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030. Quyết định số 428/QĐ-TTg. 18/3/2016.

Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định số 880/QĐ-TTg. 9/6/2014.

Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quyết định số 1469/QĐ-TTg. 22/8/2014.

Bộ Công Thương. Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020 có xét đến 2025. Quyết định số 649/QĐ-BCT. 31/1/2013.

Bộ Công Thương. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy đến năm 2020 có xét đến 2025. Quyết định số 10508/QĐ-BCT. 18/11/2014.

Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 1874/QĐ-TTg. 13/10/2014.

BP. BP statistic review of world energy June 2016. 2016.

Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Chỉ thị số 30/CT-TTg. 27/11/2015.

International Gas Union. Wholesale gas price survey 2016 edition. 2016.

Published
2017-01-30
How to Cite
Le, V. T., Nguyen, T. H., Nguyen, H. D., & Nguyen, T. T. P. (2017). Development of gas market for Ca Voi Xanh project: opportunity and challenge. Petrovietnam Journal, 1, 66 - 73. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v1i0.119
Section
Articles