Environmental sensitivity and priority areas map of coastal areas of Thai Binh province for oil spill response

  • Nguyen Ngoc Son Vietnam Petroleum Institute
  • Dinh Thi Nguyet Minh Vietnam Petroleum Institute
  • Luong Kim Ngan Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Oil spill response plan, environmental sensitivity map, environmental sensitivity index

Abstract

Thai Binh is a coastal province with the coastline stretching over 54km and a thick mangrove system which has high biological diversity and locates in the core area of the Red River Biosphere Reserve recognised by UNESCO. The beach with the width of 2,7 - 5,6km accommodates a lot of aquaculture activities and is very sensitive to oil spills. The establishment of an environmental sensitivity map will help to enhance the effi ciency of oil spill response for Thai Binh province and minimise economic losses, as well as contribute to ecological protection.

References

Cục Thống kê tỉnh Thái Bình. Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2012. Nhà xuất bản Thống Kê. 2013.

Đinh Văn Tùng.Bản đồ địa mạo động lực khu vực ven biển tỉnh Thái Bình (huyện Thái Thụy và Tiền Hải) và các con sông chính của tỉnh, tỷ lệ 1/50.000.2013.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Environmental Sensitivity Index Guidelines Version 3.0. NOAA Technical Memorandum NOS OR&R 11. 2002.

NOAA. Introduction to Environmental Sensitivity Index Maps. 2008.

Nguyễn Lưu Phương. Kết quả khảo sát khu hệ động - thực vật trong vùng nghiên cứu dọc ven biển tỉnh Thái Bình. 2013.

Phạm Thược. Đặc điểm về rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản và nguồn lợi ven biển tỉnh Thái Bình. 2013.

Phạm Thược. Tập bản đồ về nguồn lợi ven biển tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận. 2013.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Báo cáo tổng hợp chương trình kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.2010.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình - Báo cáo thuyết minh quy hoạch. 2010.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình. 2012.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi ngao vùng ven biển Thái Bình giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến 2020. 2011.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Tổng hợp kết quả nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2007 - 2012. 2013.

Bản đồ nhạy cảm môi trường dải ven bờ biển tỉnh Thái Bình
Published
2015-08-31
How to Cite
Nguyen, N. S., Dinh, T. N. M., & Luong, K. N. (2015). Environmental sensitivity and priority areas map of coastal areas of Thai Binh province for oil spill response . Petrovietnam Journal, 8, 58 - 64. Retrieved from https://pvj.com.vn/index.php/TCDK/article/view/670
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)