Analysing the composition and properties of gas and condensate products of Thien Ung field

 • Nguyen Ba Khoa
 • Nguyen Huynh Anh
 • Nguyen Phan Tri
 • Nguyen Thi Anh Thu
 • Nguyen Hien Phong
 • Nguyen Xuan Hop
 • Ngo Thi Loan
 • Luong Thi Hong Hai
 • Nguyen Van Lam
 • Nguyen Thanh Tung
 • Nguyen Van Hung
 • Truong Huu Dang Khoi
Keywords: Gas, condensate, proportion, solid paraffin content, Thien Ung field, Nam Con Son basin

Abstract

The article presents the analysis results for the composition and properties of gas and condensate samples collected from Thien Ung field, as compared with the properties of other gas and condensate products in Vietnam. The largest component of natural gas from Thien Ung field is methane with the content ranging from 75.231 to 76.402 %mol. The remaining hydrocarbon components in Thien Ung natural gas make up from 7.083 to 7.123 %mol, in which liquid hydrocarbon content (C6+) is very low, from 0.172 to 0.226 %mol. Thien Ung natural gas is a
sweet gas with H2S content ranging from 0.3 to 1.5ppm.
The density of Thien Ung condensate at 15 oC is 0.7743 g/ml, so this is an average condensate compared to other condensates that have been produced in Vietnam. The mass yield of naphtha distillation cut from Thien Ung condensate is high (61.39%mass). Aromatic hydrocarbon
content is at average level with common characteristics of crude oils and condensates in Vietnam (low contents of sulfur, nitrogen, resin and asphaltene; trace metal nickel and vanadium contents are also very low).
The results of this study provide additional data to the Vietnam oil and gas properties database system, which will facilitate the selection and design of suitable technologies for effective extraction and use of the domestic oil and gas resources of Vietnam.

References

Đào Thị Hải Hà, Hoàng Linh và Lương Văn Tuyên, “Tổng hợp phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu thô nhiều parafin mỏ Bạch Hổ trong quá trình khai thác và vận chuyển trên nền ester của poly - triethanolamine”, Tạp chí Dầu khí, Số 5, trang 26 - 35, 2013.

Đinh Thị Quỳnh Như và nnk, “Xây dựng danh mục các chỉ tiêu phân tích dầu thô phục vụ xây dựng dữ liệu cơ sở”, Viện Dầu khí Việt Nam, 2005.

Trịnh Ngọc Trung và nnk, “Nghiên cứu khả năng bổ sung nguyên liệu naphtha nặng cho cụm CCR của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để đáp ứng tối đa công suất phân xưởng CCR và tăng trị số octan cho xăng”, Viện Dầu khí Việt Nam, 2009.

Published
2021-08-31
How to Cite
Khoa, N. B., Anh, N. H., Tri, N. P., Thu, N. T. A., Phong, N. H., Hop, N. X., Loan, N. T., Hai, L. T. H., Lam, N. V., Tung, N. T., Hung, N. V., & Khoi, T. H. D. (2021). Analysing the composition and properties of gas and condensate products of Thien Ung field. Petrovietnam Journal, 8, 16-24. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.08-02
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)