Investigating the source of hydrocarbon in CTT field, Cuu Long basin, Vietnam

  • Tran Thi Oanh
  • Bui Thi Ngan
  • Nguyen Thi Hai Ha
Keywords: Hydrocarbon source, CTT structure, freshwater algae, lacustrine

Abstract

The article employed the geochemical data analysis of CTT-2X and CTT-3X wells in CTT structure to interpret the source of hydrocarbon on the basis of geochemical parameters as well as the presence of compounds such as: regular steranes, hopanes, 4-methyl C30-steranes, bicyclic sesquiterpanes and 18α(H)-oleanane. Research results show that the source rocks in CTT structure area mainly consist of mixture of type I and II kerogen, sourced from freshwater algae and deposited in lacustrine environment. Besides, there is a small contribution of organic material originated from higher-level plants and bacteria.

References

Lê Hải An và nnk. Tổng hợp tài liệu địa chất - địa vật lý và chính xác hóa tiềm năng dầu khí sau khi khoan giếng khoan CT-3X. 2015.

Viện Nghiên cứu và Thiết kế Dầu khí biển. Báo cáo “Tính toán trữ lượng dầu và khí hòa tan phát hiện Cá Tầm, Lô 09-3/12”. 2016.

VPI-Labs. Báo cáo kết quả sơ bộ phân tích địa hóa mẫu giếng khoan CT-2X. 2014.

VPI-Labs. Báo cáo kết quả sơ bộ phân tích địa hóa mẫu giếng khoan CT-3X. 2016.

Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ. Địa hóa dầu khí. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 2012.

Hoàng Đình Tiến. Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 2009.

Wen-Yen Huang, Warren G.Meischein. Sterols as ecological indicators. Geochimica et Consmochimica Acta. 1979; 43(5): p. 739 - 745.

Kenneth E.Peters, J.Michael Moldowan. The biomarker guide: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice hall, Englewood cliffs, NJ. 1993.

D.W.Walples, T.Machihara. Biomarkers for geologists: A practical guide to the application of steranes and triterpanes in petroleum geolog. American Association of Petroleum Geologists Methods in Exploration Series. 1991; 9.

K.E.Peters, C.C.Walters, J.M.Moldowan. The biomarker guide. Volume 2: Biomarkers and isotopes in petroleum exploration and earth history (2nd edition). Cambridge University Press. 2005.

Published
2019-11-15
How to Cite
Tran Thi Oanh, Bui Thi Ngan, & Nguyen Thi Hai Ha. (2019). Investigating the source of hydrocarbon in CTT field, Cuu Long basin, Vietnam. Petrovietnam Journal, 11, 21-28. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v11i0.13
Section
Articles