Resolution No. 55-NQ/TW and strategic directions for Vietnam oil and gas industry

  • Nguyen Hong Minh
Keywords: Resolution No. 55-NQ/TW, strategy, energy, oil and gas

Abstract

On 11 February 2020, the Politburo issued Resolution No. 55-NQ/TW on the orientation of Vietnam's national energy development strategy to 2030, with a vision to 2045. On the basis of analysing the current worldwide trends and thoroughly grasping the views and strategic orientations important to the national energy development, the author proposes some solutions to implement the strategic orientation for the Vietnam oil and gas industry.

References

[1] Nguyễn Hồng Minh, “Hoàn thiện thể chế để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển”, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, 12/6/2018.
[2] Nguyễn Hồng Minh, “Dầu khí Việt Nam trước thách thức chưa từng có trong lịch sử”, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, 20/12/2017.
[3] BP, “BP statistical review of world energy 2020”, 6/2020. [Online]. Available: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf.
[4] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 55-NQ/TW, 11/2/2020.
[5] Trịnh Xuân Cường và nnk, “Thách thức và cơ hội phát triển năng lượng dầu khí truyền thống và phi truyền thống ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia: Vai trò của ngành Dầu khí”, tr. 131 - 145, 7/2019.
[6] Nguyễn Hồng Minh, “Nghị quyết 55 và cơ hội phát triển cho Dầu khí Việt Nam”, Tạp chí Năng lượng Mới, 6/3/2020.
[7] Nguyễn Hồng Minh, “Những vấn đề cần ưu tiên trong “Chiến lược phát triển năng lượng” [Kỳ 9]: Hoàn thiện thể chế cho ngành Dầu khí Việt Nam theo quan điểm Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị”, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, 19/3/2020.
Published
2020-07-20
How to Cite
Nguyen Hong Minh. (2020). Resolution No. 55-NQ/TW and strategic directions for Vietnam oil and gas industry. Petrovietnam Journal, 7, 14 - 18. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v7i0.322
Section
Articles