Application of “cement basket” technology for repair-isolation work to improve oil recovery efficiency at fractured basement reservoir in Nam Rong-Doi Moi field

  • Ho Nam Chung
  • Phi Manh Tung
  • Dang Xuan Thuy
  • Dinh Duc Huy
Keywords: Fractured basement, IOR, water isolation, cement basket, Nam Rong - Doi Moi field

Abstract

Most major oil fields in Cuu Long basin are currently in the declining production phase with high declining rates and rapidly increasing water cut. IOR is, therefore, the main research topic for well productivity index and production optimisation of fractured basement reservoirs (which have been contributing 1/3 of the total oil production in Vietnam).

The paper presents the water isolation by “cement basket” technology which has been successfully deployed in Nam Rong - Doi Moi field and can be applicable to other wells having similar geological conditions/production performance characterisation to improve production efficiency.

References

Nguyễn Văn Đức, Phạm Xuân Sơn và nnk, “FFDP Nam Rồng - Đồi Mồi”, 2013.

Phạm Xuân Sơn, Nguyễn Trung Hiếu và nnk, “FFDP Nam Rồng - Đồi Mồi”, 2020.

Trần Lê Đông, Hoàng Văn Quý và Trương Công Tài, “Thân dầu trong đá móng nứt nẻ - hang hốc mỏ Bạch Hổ, Đông Nam Rồng và giải pháp bơm ép nước nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ “30 năm Dầu khí Việt Nam - Cơ hội mới thách thức mới”, Quyển I, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

Phạm Xuân Sơn, Trần Lê Phương và nnk, “Sơ đồ công nghệ hiệu chỉnh khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 năm 2018”, 2017.

Hình 5. Nguyên lý hoạt động của giải pháp “giỏ xi măng”
Published
2021-01-29
How to Cite
Ho Nam Chung, Phi Manh Tung, Dang Xuan Thuy, & Dinh Duc Huy. (2021). Application of “cement basket” technology for repair-isolation work to improve oil recovery efficiency at fractured basement reservoir in Nam Rong-Doi Moi field. Petrovietnam Journal, 1, 35 - 40. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-01
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)