Developing a catalyst deactivation method by cyclic metal deposition protocol (CMD) for simulating equilibrium fluid cracking catalyst in Dung Quat refinery

  • Tran Van Tri Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Hoai Thu Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Huu Luong Vietnam Petroleum Institute
  • Le Phuc Nguyen Vietnam Petroleum Institute
Keywords: FCC catalyst, equilibrium catalyst simulation, cyclic metal deposition protocol (CMD), Dung Quat Refinery

Abstract

In this paper, the authors established the conditions for simulating equilibrium catalyst by cyclic metal deposition protocol (CMD) in a system of equipment designed and constructed at the Petrovietnam Research and Development Centre for Petroleum Processing (PVPro) of the Vietnam Petroleum Institute through repeated cycles of reaction, stripping and regeneration. The results indicated that the physiochemical properties and catalytic activities of the simulated catalyst were similar to those of equilibrium catalyst in Dung Quat Refinery. It is found that this method plays an important role in simulating equilibrium catalyst for catalyst study, supporting technical and economic points for evaluation and selection of catalysts which meet the refinery’s needs.

References

Nguyễn Hoài Thu, Ngô Thúy Phượng, Nguyễn Xuân Hợp, Nguyễn Sura, Trần Văn Trí, Vũ Mạnh Duy, Hà Lưu Mạnh Quân, Bùi Ngọc Dương. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC. Tạp chí Dầu khí. 2013; 1: p 40 - 49.

D.J.Rawlence K.Gosling. Irreversible deactivation of FCC catalyst. Catalysis Today. 1991; 11(1): p. 47 - 59.

P.O’Connor, J.P.J.Verlaan S.J.Yanik. Challenges, catalyst technology and catalytic solutions in resid FCC. Catalysis Today. 1998; 43(3 - 4): p. 305 - 313.

Reza Sadeghbeigi. Fluid catalytic cracking handbook: Design, operation and troubleshooting of FCC facilities (Second edition). Gulf Professional Publishing. 2000.

Nguyễn Hoài Thu, Ngô Thúy Phượng, Đặng Thanh Tùng và nnk. Khảo sát, đánh giá phương pháp giảm hoạt tính xúc tác theo quy trình tuần hoàn propylen và xác định các thông số tối ưu để giả lập xúc tác FCC cân bằng của các nhà máy lọc dầu. Viện Dầu khí Việt Nam. 2012.

Catalysts & Chemicals Industries (JGC C&C, Japan). Catalyst technology seminar for Petrovietnam. 2007.

V.Cadet, F.Raatz, J.Lynch, Ch.Marcilly. Nickel contamination of fl uidised cracking catalysts. Applied Catalysis. 1991; 68(1): p. 263 - 275.

A.W.Chester. Studies on the metal poisoning and metal resistance of zeolitic cracking catalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research. 1987. 26(5): p. 863 - 869.

R.Pompe, S.Järóasb, N.G.Vannerbergb. On the interaction of vanadium and nickel compounds with cracking catalyst. Applied Catalysis. 1984. 13(1): p. 171 - 179.

E.Tangstad, T.Myrstad, A.I.Spjelkavik, M.Stöcker. Vanadium species and their effect on the catalytic behavior of an FCC catalyst. Applied Catalysis A: General. 2006; 299: p. 243 - 249.

E.Tangstad, A.Andersen, E.M.Myhrvold, Trond Myrstad. Catalytic behaviour of nickel and iron metal contaminants of an FCC catalyst after oxidative and reductive thermal treatments. Applied Catalysis A: General. 2008; 346(1): p. 194 - 199.

Lori T.Boock, Thomas F.Petti, John A.Rudesill. Contaminant-metal deactivation and metal- dehydrogenation effects during cyclic propylene steaming of fluid catalytic cracking catalysts. Deactivation and Testing of Hydrocarbon-Processing Catalysts. 1996; 12: p. 171 - 183.

G.Yaluris, Wu-cheng Cheng, M.Peters, L.T.McDowell, L.Hurt. Mechanism of fluid cracking catalysts deactivation by Fe, in studies in surface science and catalysis. Studies in Surface Science and Catalysis. 2004; 149: p. 139 - 163.

S.J.Foskett, E.P.Rautiaine. Control iron contamination in resid FCC. Hydrocarbon Processing. 2001; 80: p. 71 - 78.

Grace Davison. Grace FCC seminar refinery operations. Discussion. 2012; 3(16): p. 1 - 2.

Nguyễn Hoài Thu, Trần Văn Trí, Dương Đức Thiện và nnk. Nghiên cứu ảnh hưởng tạp chất sắt đến tính chất xúc tác cracking bằng phương pháp cấy kim loại tuần hoàn. Tạp chí Hóa học. 2014; 3(4): p. 107 - 113.

ASTM International. Standard test method for surface area of catalysts and catalyst carriers. ASTM D3663-03.

ASTM International. Standard test method for determining micropore volume and zeolite area of a catalyst. ASTM D4365-13.

ASTM International. Standard test method for determination of the unit cell dimension of a faujasite-type zeolite. ASTM D3942-03.

ASTM International. Determination of chemical elements in fluid catalytic cracking catalysts by X-ray fluorescence spectrometry (XRF). ASTM D7085-04.

ASTM International. Standard test method for determining activity and selectivity of fluid catalytic cracking (FCC) catalysts by microactivity test. ASTM D 5154-10.

Quy trình đánh giá lựa chọn xúc tác cho nhà máy lọc dầu
Published
2015-11-30
How to Cite
Tran, V. T., Nguyen, H. T., Nguyen, H. L., & Le, P. N. (2015). Developing a catalyst deactivation method by cyclic metal deposition protocol (CMD) for simulating equilibrium fluid cracking catalyst in Dung Quat refinery. Petrovietnam Journal, 11, 35 - 42. Retrieved from http://pvj.com.vn/index.php/TCDK/article/view/858
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)