Improving the efficiency of oil well construction in view of mechanical stability

  • Nguyen Van Loi
  • Tran Xuan Dao
  • Quoc Thang
  • Nguyen Thi Hoai
  • Ngo Sy Tho
Keywords: Critical load, stiff ness of BHA, dynamic stability of BHA, well design

Abstract

It is typical for an oil and gas well to have a very high ratio of length to diameter of well bore (12-20 thousand times higher depending on the well size). The mechanical stability of the bore hole assembly (BHA) can directly affect the conditions and the efficiency of drilling bits during drilling operation. In addition, the shape of bore hole and well trajectory can create complications during well construction. By extension of Lubinski’s results, the authors provide a method for calculation of critical load for buckling of drill pipe, including collars and calibrators, as well as calculation and evaluation of BHA stiff ness for diff erent rock bit diameters for all drilling operations.

References

Nguyễn Thế Vinh, Lê Xuân Lân, Trần Xuân Đào. Nghiên cứu và đánh giá trạng thái động học của hệ thống công nghệ khoan dầu khí. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học - Công nghệ “30 năm Dầu khí Việt Nam - Cơ hội mới, Thách thức mới”. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2005: trang 773 - 782.

Nguyễn Văn Khương, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thành Trường. Nghiên cứu đánh giá trạng thái động học bộ dụng cụ khoan đường kính nhỏ trong móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ. Tạp chí Dầu khí. 2014; 11: trang 18 - 22.

Trần Xuân Đào, Nguyễn Thế Vinh. Xác định các thông số chế độ khoan tối ưu bằng cách tiếp cận mới trên quan điểm bền động học của quá trình khoan trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ. Tạp chí Dầu khí. 2006; 5: trang 10 - 14.

A.Lubinski. A study of the buckling of rotary drilling strings. API Drilling and Production Practice. 1950: p. 178 - 214.

В.Г. Григулецкий, В.Т. Лукьянов. Проектирование компоновок нижней части бурильной колонны. - М.: Недра, 1990. -301 с.

J.P.Nguyen, G.Gabolde. Drilling data handbook Editions Technip. 9th edition. 2014.

Published
2016-03-31
How to Cite
Loi, N. V., Dao, T. X., Thang, Q., Hoai, N. T., & Tho, N. S. (2016). Improving the efficiency of oil well construction in view of mechanical stability. Petrovietnam Journal, 3, 17-26. Retrieved from http://pvj.com.vn/index.php/TCDK/article/view/490
Section
Articles